Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri

DUYURU

 

Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” 27 Ekim 2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve aynı tarihte de yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kuruluş, Birlik, Yönetim, idare ve Yöneticilere bu konuda yetki ve görevler vermiş, yükümlülükler getirmiştir.

 

Ayrıca Yönetmeliğin 23.maddesinde "2872 sayılı Çevre Kanununun” 11. maddesinde  belirtilen idarelerce ve Belediye Meclisince, Atık Su ve Evsel Katı Atık Tarife Ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla ücretlerin hangi esaslar çerçevesinde belirlendiği, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığını, geçmiş yıllardaki maliyetleri planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır. " denilmektedir.

 

Bu nedenle; Altınözü Belediyesi Katı Atık Yönetimi olarak, 2023 Yılı Evsel Katı Atık Tarifeleri ile ilgili raporunu hazırlanacak olup -halkımızın, kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel şirketlerin görüşlerini almak ve bilgilendirmek için, 30.12.2022 tarihinde saat 10:00’da Altınözü Belediyesi Konferans salonundaki yapılacak olan toplantıya katılmanız, Toplantıya Katılamayacakların altinozubelediyesi@gmail.com adresine mail atarak tarifeler hakkında bilgi alabileceklerini bilgilerinize sunulur.

 

Ayrıca görüş ve önerileriniz için altinozubelediyesi@gmail.com adresine mail yolu ile de görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz.