Share

Mali Hizmetler Müdürlüğü

  Belediye bütçesini yapmak, gelirlerini hesaplamak, giderlerini hesaplamak. Belediye encümeni veya meclisince alınmasına ve ödenmesine karar verilen her türlü ödemelere verile emri tanzim ederek ödeme yapmak. Belediye gelirinin tahsilatını denetlemek. Birim mutemetlerine avans vermek avansların yerinde harcanıp harcanmadığını kontrol ederek mahsubunu yapmak. Aylık hesap cetvellerini tanzim etmek. Tüm belediye personellerinin maaş ücretlerinin ödemesini yapmak ( maaş ve ücretlerden kesilen her türlü vergi, resim, harç ve icraları ilgili dairelere ödemek. Ayniyat Talimatnamesi gereğince alınan mal ve hizmetlerin eslim tesellüm pusulalarını tanzim etmek, demirbaş eşyaların ise demirbaş kayıtlarını yapmak. Her mali yıl sonunda geçen mali yılın kesin hesabını çıkartarak Mülki İdare Amirine tasdik ettirmek ve tasdik olan kesin hesabın 1 tanesini 1 ay zarfında Sayıştay Başkanlığına göndermek. Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğince tutulması zorunlu olan defter kayıtlarını tutmak.

Oluşturulma Tarihi : 25.07.2017